Aktuális hírek

Gyerekruha,babaruha ‚Fiú ruha,Lány ruha! Újsz­erű használ­truhák, Out­let Újruhák GAP , Oshkosh, Carter’s, Old­Navy stb.amerikai nép­sz­erű márkák! és kevésbé ismert , de kiváló minőségű gyerekruhák min­den korosztály számára ..

Kellemes időtöltést, jó vásárlást!

Üzemeltető:

K+D Kft 2000 Szen­ten­dre Sztar­avo­dai u.81
Cég képvielője: Kovács Jánosné

Cég­j­e­gyzék­szám:
Bej­e­gyző cég­bíróság: Pest Megyei Bíróság mint Cég­bíróság
Adószám: 10774344213

Budapest Bank : 101038747696520001004000
Tele­fon: +3630-​20064-​01


Az eladó neve: Kovács Jánosné

Székhe­lye: 2000 Szen­ten­dre Sztar­avo­dai u. 81

Adószáma: 10774344213

Tele­fonon: H-​V-​ig 820​-ig​.Tel: 06302006401
E-​mail cím: This e-​mail address is being pro­tected from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it.

Kapc­so­lat­tartó neve: Kovács Ági 0630 2006401


Szerződés nyelve: Mag­yar
Adatvédelmi nyil­ván­tartási szám:NAIH-71086/2013

Kereskedelmi tevékenység ny.szám:

Valót­lan ada­tok megadása.

A rend­szer az ügyfél IP címét rögzíti. Szándékosan valót­lan ada­tok megadása esetén a megren­delések tel­jesítése során felmerült töb­bletkölt­ségek a megren­delőt ter­he­lik.
Az oldal üzemeltetője min­den károkozási kísér­let esetén
pol­gári jogi, bün­tetőjogi és szabálysértési eljárást kezdeményez a fel­használó ellen.

Szemé­lyes ada­tok biz­ton­sága:
A vásár­lók adatait kizárólag saját szerződé­seink, szám­lázá­sunk és könyvelésünk doku­men­tálására használjuk. A Vásár­lói ada­tok a szál­lítás és kézbesítés ide­jére átadásra kerül­nek a kézbesítést végző cégnek,a szál­lító vál­lala­tok szerződés­ben nyi­latkoz­nak az ada­tok bizal­mas kezeléséről. Az ada­tok kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően jár el. Adatait írá­sos vagy e-​mailben történő kérésre bemu­tatjuk, módosítjuk vagy töröljük (kivételt képeznek azok a számla ada­tok (a szám­lák tőpéldányai), melyeknek megőrzésére a Számviteli Törvény Kötelez).
Az Adatvédelmi Bitz­tos áll­tal nyil­ván­tartásba vett azonósítónk: NAIH-​71086/​2013

További oldalak: www​.dekor​-varazs​.hu | www​.cool​team​.hu | www​.min​denkiaru​haza​.hu | www​.bebiuszas​.hu | www​.cipotrend​.hu