Aktuális hírek

Gyerekruha,babaruha ‚Fiú ruha,Lány ruha! Újsz­erű használ­truhák, Out­let Újruhák GAP , Oshkosh, Carter’s, Old­Navy stb.amerikai nép­sz­erű márkák! és kevésbé ismert , de kiváló minőségű gyerekruhák min­den korosztály számára ..

Kellemes időtöltést, jó vásárlást!

A ren­delés menete és szál­lítási információk

A webárúházunkban való vásár­láshoz reg­isztrálni kell magad. A reg­isztrá­ció rend­kívül egysz­erű és prak­tikus, mert csak a címed, a neved, tele­fon­szá­mod és email címed szük­séges megadnod. Amen­ny­iben ezt megtet­ted , később már erre nincs szük­ség, csupán a megadott fel­használó neved és a jel­szavad segít­ségével beléphetsz az oldalra és vásárol­hatsz kedve­dre a szebb­nél szebb hacukák között.

A gyerekruhák kiválasztása

A kiválasz­tott ter­mékre kat­tintva meglá­tod annak bővebb ismertetőjét ‚árát, minőségi besorolását, méretét stb. Ha bárme­lyik ter­mék elny­erte a tet­szésedet és megsz­eretnéd vásárolni egész egysz­erűen bele­he­lyezed a” kosaradba” így vir­tuálisan már az a ter­mék ott lesz. Ter­mészete­sen , ha mégis úgy dön­tesz , hogy vál­toz­tatsz a kosár tar­talmán , ennek sincs semmi akadály . Kitör­löd a nem kívánt ter­mékeket a kosár tar­talmából. A kosár gom­b­jára kat­tintva azt is látha­tod men­nyi a számla végösszege és a várható szál­lítási költ­ség, mert automatiku­san kiszámítja a ren­delés végösszegét.

A ren­delés elküldése

Ha a vásár­lá­sod végére értél és nem szándéko­zol több hacukát betenni a kosaradba akkor a „pénztár” gom­bra kell kattintanod.

Ha már reg­isztráltál vagy koráb­ban vásároltál áruházunkban , úgy csak az email címedet és a jel­szava­dat kell megadnod , mert a rend­szer a már koráb­ban megadott adatai­dat eltárolta.

A végső lépés­ben pedig kiválasztha­tod a szál­lítási és a fizetési módot. Ha ezzel végeztél akkor a megren­delés elküldéséhez kat­tints a „megren­delés” gombra.

Árak

Az árak bruttó árak tar­tal­maz­zák az áfát, de a szál­lítási költ­séget nem . A szál­lítási költ­ség a pénztár folya­mat során a megren­delés véglegesítés előtt, valamint a vásár­lási feltételek között is meg­talál­ható. Ha áruházunkban valam­i­lyen hiba folytán hibásan vagy hiányosan kerülne fel a ter­mék a listára , fen­ntartjuk a jogot a kor­rek­cióra. Ilyen eset­ben a hiba felis­merése majd kijavítása után tájékoz­tatjuk a vevőt az új ada­tokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősíti a ren­delését vagy lehetősége van módosításra illetve a vásár­lás lemondására.

A ren­delés feldolgozása

A ren­delések fel­dol­go­zása 24 órán belül megtörténik.

Vis­szaiga­zolás

Min­den megren­delés­ről e-​mailes vis­sza­jelzést küldünk. A vis­szaiga­zoló e-​mail végleges elfo­gadó nyi­latkozat­nak minősül, és így a távol­lévők között kötött szerződés létre­jött. Ha ez az email valamely okból 48 órán belül nem érkezik meg, úgy a vásárló mentesül a vásár­lás kötelezettsége alól.