Aktuális hírek

Gyerekruha,babaruha ‚Fiú ruha,Lány ruha! Újsz­erű használ­truhák, Out­let Újruhák GAP , Oshkosh, Carter’s, Old­Navy stb.amerikai nép­sz­erű márkák! és kevésbé ismert , de kiváló minőségű gyerekruhák min­den korosztály számára ..

Kellemes időtöltést, jó vásárlást!

Fizetési lehetőségek

Átu­talás esetén a vásár­lásás díjá­nak a megren­deléstől számí­tott 7 napon belül bankszám­lánkra be kell érkeznie, ellenkező eset­ben a ren­delésed törlődik .

Bankszámla szá­munk: 104031127757535555561031 (Kovács Jánosné)

vagy

101038747696520001004000 (K+D KFT)

Mind­két eset­ben kérem a közleménybe beírni : gyerekhacuka/​rendelésszám

Után­vét esetén a postás­nak kell kifizetned a megren­delt gyerekruhák ellenértékét, amikor az árut megérkezik.

Pay­Pal egy készpénz­mentes pénz­for­galmi szol­gál­tatá­sokat nyújtó pénzü­gyi intézet, mely az elek­tron­ikus kereskedelemre sza­kosodott. A Pay­Pal elek­tron­ikus szám­lát vezet ügyfelei részére, melyet azok hitelkár­tyás fizetés­sel, banki átu­talás­sal vagy inkasszómeg­bízás­sal töl­thet­nek fel lakossági vagy céges bankszám­lájukról. Inter­netes vásár­lá­sok során nem kell bizal­mas hitelkártya– vagy szám­laada­tokat megadni ill. továb­bí­tani, hanem a Pay­Pal fel­használói név valamint a jel­szó megadása ele­gendő a fizetés lebonyolításához.

Amikor a webáruházunkban kiválasz­tott terméket/​termékeket szeretnéd kifizetni, a fizetés utolsó fázisában átléptetünk a Pay­Pal oldalára, ahol két lehetőséged van:

Ha már ren­delkezel Pay­Pal fiókkal, csak be kell lép­ned Pay­Pal fel­használói neved­del (ez az e-​mail címe) és jel­szavad­dal, majd a fizetés rés­zleteinek áttek­in­tése után jóvá kell hag­ynod azt.

Ha még nem ren­delkezel Pay­Pal fiókkal, akkor először létre kell hozni egyet. Pay­Pal fiók létre­hozásakor néhány ala­pada­ton felül dom­borny­omá­sos bankkár­tyád adatait kell megadni! Amen­ny­iben arra vagy kíváncsi, hogy hogyan lehet egy Pay­Pal fel­használói fiókot létre­hozni, kat­tints a www​.pay​pal​.com oldalra.

Pay­Pal fiók létre­hozásakor bankkár­tyád adatait nyu­god­tan megad­ha­tod, hiszen a bankkár­tyához tar­tozó szám­lát a Pay­Pal csak akkor ter­heli meg, ha Pay­Pal egyen­leged nem nyújt fedezetet a kívánt szol­gál­tatás kifizetéséhez.

Ha Pay­Pal szám­lád egyen­lege nem fedezi a fizetni kívánt összeget, akkor a Pay­Pal a bankkár­tyád­hoz tar­tozó bankszám­lá­dat megter­heli a szük­séges összeggel és végre­ha­jtja a fizetési tran­za­k­ciót (min­dez néhány másod­perc alatt megtörténik, és tökélete­sen biztonságos).