Aktuális hírek

Gyerekruha,babaruha ‚Fiú ruha,Lány ruha! Újsz­erű használ­truhák, Out­let Újruhák GAP , Oshkosh, Carter’s, Old­Navy stb.amerikai nép­sz­erű márkák! és kevésbé ismert , de kiváló minőségű gyerekruhák min­den korosztály számára ..

Kellemes időtöltést, jó vásárlást!

Garan­cia

Szeretnénk, hogy elégedett légy a vásárolt ter­mékkel és vis­sza­térj hoz­zánk mihama­rabb. Arra az ese­tre , ha valamiért mégis gon­dod adódna a vásárolt ter­mékkel , lehetőséget biz­tosí­tunk a ter­mék visszaküldésére.

Áruházunk garan­tálja vásár­lóinknak az áru vis­sza­vételét, amen­ny­iben azt az átvé­tel napjától számí­tott 14 napon belül vis­sza­küldi hoz­zánk. A vis­sza­küldött áru ellenértékét a pénz beérkezésétől hal­adék­ta­lanul, de legkésőbb 30 napon belül küld­jük vis­sza a szám­lá­dra banki átutalással.

Kér­jük , az árut , amely nem felel az elvárá­said­nak, ere­deti állapotában, ere­deti cso­magolás­ban küld vis­sza a K+D Kft címére (2000 Szen­ten­dre , Sztar­avo­dai u.81) saját költ­sége­den. Amen­ny­iben a szám­lát nem tar­tal­mazza a cso­mag , úgy nem tudjuk érvényesíteni a garan­ciát. Után­vétes és portós cso­magot nem áll módunkban átvenni. A nem ren­del­tetéssz­erűen használt ter­mékek kárát nem áll módunkban megtéríteni. Az elál­lási jog a Gyerekhacuka shop weboldalán kínált ter­mékek tel­jes körére , indok­lás nélkül vonatkozik . A 17/1999.(II.5.)Korm.rendelet a cso­mag átvétele után 8 munkanapot biz­tosít a vásár­ló­nak , hogy a vásár­lástól elálljon. Elál­lás esetén vásár­lónkat kizárólag a ter­mék vis­sza­küldésének költ­sége terheli.